Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

1. Vi er dataansvarlige og hvordan kontakter du os?

Dansk Nijmegen Kontingent (DNK) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Stabschef
Chefsergent Finn Krogsris Højland
Landsdelsregion Vest
Sdr. Boulevard 15
7800 Skive
CVR-nr.: 31797586
Telefon: 2124 5011
E-mail: LRGNV-SST01@mil.dk

2. Formålene med og grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Koordinering af deltagelsen i Nijmegenmarchen for personel fra Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet.
  • Koordinering af deltagelsen på hold
  • Koordinering af fælles transport mellem Danmark og Nijmegen i Holland

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejnings-reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at oplysningerne er nødvendige for at kunne varetage koordineringen af DNK deltagelse i Nijmegenmarchen.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig (formål angivet i parentes):

  • Navn, adresse og kontaktoplysninger (Tilmelding)
  • Fødselsdato og køn (Tilmelding og statistik)
  • MA.nr. og information om hvilken enhed i det militære system man er tilknyttet (Kontrol og statistik)
  • Oplysninger om hvilket hold man deltager på, og i hvilken funktion (Tilmelding og statistik)
  • Oplysninger om tidligere deltagelse som gænger og cykelordonnans i Nijmegenmarchen (Tilmelding og statistik)
  • Oplysninger om nærmeste pårørende og dennes kontaktinformation (Udelukkende af hensyn til mulighed for kontakt i forbindelse med ulykke under marchen)

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med at vi tilmelder dig til deltagelse i Nijmegenmarchen videregiver vi dine personoplysninger (tilmeldingsoplysninger) til KNBLO som arrangerer Nijmegenmarchen i Holland,.

Dine oplysninger bliver ikke på nogen måde benyttet til markedsføringsformål.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra det tilmeldingsskema, som du udfylder i forbindelse med tilmelding til Nijmegenmarchen.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi opbevare dine personoplysninger, men minimum 10 år, idet vi opbevarer dine personoplysninger til dokumentation og statistik for din deltagelse i Nijmegenmarchen.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Del siden: